ARRANGØRVEILEDER 2023

FOR LØPSLEDERE OG LØYPELEGGERE I OG-KARUSELLEN


FØR LØPET

Send ut innbydelse om løpet til laga innen ei uke før løpet. Oppgi startsted og hvor det er merket fra og om evt. avgift for veg eller parkering.


SAMLINGSPLASS / MERKING

 • Det skal være mat- og kaffesalg på alle løp.

 • Legg løpet forholdsvis sentralt, det er et kveldsløp hvor mange har lang kjøring. Gode N-løyer er utgangspunktet for valg av samlingsplass på kartet.

 • Varier samlingsplass mest mulig, både fra tidligere karuselløp og treningsløp.

 • Merk nøyaktig til samlingsplass som beskrevet i innbydelsen, ikke alle er lokalkjente.


TERRENG / LØYPER

 • Unngå for langt til start. Er det nødvendig å ha start litt unna (typisk over 500 m) bør N-løypa starte fra samlingsplass slik at skygge kan rekke å starte selv etterpå.

 • Det oppfordres til at lagene bruker erfarne løypeleggere, som sammen med kontrollør har det fulle ansvaret for gode, tilpassa løyper, og at postplassering og koder er rett - arrangørfeil må unngås!

 • Det er tvungen egenkontroll av løypene. Det skal altså være en kontrollør fra egen klubb med god erfaring i løypelegging. Det forutsettes at kontrollør utøver en selvstendig kritisk kontroll i dialog med løypelegger. Kontroll utøves med

  • papirkontroll senest én uke før løpet

  • sjekk av postdetalj og kart i terrenget samt løypetrykk (layout) senest 3 dager før løpet (tidsnok til å gjøre om løypene). Sjekk kan gjøres ved at løypelegger har hengt ut merkebånd på postene.

  • postsjekk (skjerm, kode, enhet og plassering) så nært løpet som mulig. Poster som ligger på/ved plasser med mye ferdsel bør sjekkes på løpsdagen.

 • Postbeskrivelsen skal inneholde IOF symboler.

 • Legg ikke strekk gjennom stygt og bratt terreng.

 • Heng skjerm, kode og kvitteringsutstyr godt synlig på postene. Løperne skal ikke lete etter dette under løpet!

 • Legg ikke poster i detaljfattig terreng, i områder med kartfeil eller i veldig tett skog. Bingoposter er dårlig løypelegging.

 • Ved utskrift:

  • bruk godt papir (ikke kopipapir)

  • sjekk at fargene er riktige i forhold til originalkartet

  • sjekk at trykken er god og at den tåler å bli brettet


LØYPER OG KLASSER

Løype

Klasser

Lang

Mellom

Stafett

Blå

H 17-44

5,5 km A/B

3,0 km A/B

2,7 km A/B

Rød

D 21-34, H 45-54, H 15-16

4,0 km A/B

2,4 km A/B

2,5 km A/B

Grønn

D 15-20, D 35-54, H 55-64, H 13-14

3,0 km A/B

2,0 km A/B

2,1 km A/B

Hvit

D13-14, D 55-64, H 65-74

2,5 km B

1,8 km B

2,0 km B

Gul

D/H -12, D/H 13-C, D65- H75-

2,0 km C

1,5 km C

1,9 km C

N

Nybegynner

1,5 km N

1,5 km N

1,5 km N


 • I tungt og krevende terreng bør løypene kortes ned!

 • Vanskelighetsgrad:

  • N løype: legges langs ledelinjer (veg/sti/bekk/åpen myr). Ved mangel av tydelig/enkel ledelinje skal det merkes.

  • C løype: fortrinnsvis langs ledelinjer (ikke nødvendigvis sammenhengende). Postene kan ligge litt fra ledelinjene men detaljene må være enkle samt at det er oppfangende detaljer rundt.

  • B løyper: relativ enkel løype, men unngå for mye langs ledelinjer. Oppfangende detaljer i nærheten av postene (mindre enn 150 m unna). Postdetaljene skal være lesbare og relativt tydelige.

  • A/B løyper: middels vanskelige løyper, men ikke altfor krevende. Husk at det er stor forskjell på nivået til deltagerne (dette er ikke NM!).

  • Generelt bør alle løyper ha en viss variasjon i vanskelighetsgrad, strekklengde og terreng (spesielt de lengre løypene) - retningsforandring er også bra (men ikke "spiss vinkel" slik at løperne går ut og inn samme vei).

 • Løpere kan fritt stille i ulike løyper gjennom sesongen, men bare løpere som minst løper den løypelengda som er påkrevet er med i den ordinære poengberegninga. Alternativt kan man stille i TRIM. Lagledere sørger for at yngre løpere får ei løype de føler seg trygg i.

 • Det oppfordres til at løpere ikke stiller mer enn ett år i D/H 13-C før de løper i sine ordinære klasser. Dersom ikke må løperen stille i TRIM.


LØPSGJENNOMFØRING

 • Løpet skal legges ut på https://eventor.orientering.no på det enkeltes lag sitt navn. Legg ved innbydelse, men ikke sette startkontingent i Eventor. Ta heller betalt på samlingsplass. Bruk vipps eller kontant. Startkontingenten settes for alle løpere

 • til 30 kr for 2023 som betales ved påmelding på samlingsplass med Vips eller kontanter. Påmelding på Eventor brukes bare for gjesteløpere for å få en indignasjon på antallet (skrives i innbydelsen).

 • Tellende løpere, også arrangørenes løpere, kan løpe maks. 2 timer før ordinær start, evt. til slutt på løpsdagen.

 • I alle løyper brukes EKT som kvittering og tidtakersystem. Alle arrangører bruker data til tidtaking og løypekontroll med å nytte BRIKKESYS tidtakingssystem.

 • På samlingsplass henges følgende opp som oppslag: a) N-løypa og b) standardopplysninger om løyper, klasser og regler for karusellen ("Løpsopplysninger")

 • Sekretariatet skal ha minst to funksjonærer: En som kontrollere innlesing av løperne på datamaskinen og en som deler ut kart, løse postbeskrivelser og tar betaling o.a.

 • Alle løpere skal innom sekretariatet for å bli registrert. Løperne tar med sine løperbrikker som legges på innleseren og løperdata blir så kontrollert/nyregistrert. Det skal være tilbud om løse postbeskrivelser her.

 • Løypene skal ha ferdigtrykte / –kopierte løyper. Best kvalitet blir det med trykking, men en god kopi er i orden også. Bruk minst 100 gram evt. 120 gram papir.

 • Ved start skal løpere fordeles på løypene av funksjonær og samtidig se til at ingen fra samme lag starter samtidig i samme løype og at kartet ikke studeres for lenge før start.

Løpere i klassene D/H -12 og D/H 13-C har anledning til å se løypa før start sammen med en erfaren løper.

 • Det er særlig viktig å sluse løperne inn mot målgangsposten (f.eks. 100-enheten) ved hjelp av merkebånd, ellers er det mange som kan løpe forbi denne.

 • Det er ikke et krav om at resultatene blir oppslått løpskvelden. Det oppfordres til at laga kjører løpet online. Resultatene legges på Brikkesys etter løpet - ikke på Eventor.JURY, ANNULLERING OG LAGENES ANSVAR

Hvert lag peker hvert år ut en person til karuselljury som skal vurdere om protester fra løpere skal få noen konsekvenser for løyper eller løpet. Disse personene skal også være lagets representant på karuselløpet og skal om nødvendig avholde jurymøte på løpsdagen etter hvert karuselløp. Disse skal også se til at alle lagets løpere er kommet i rett klasse og spesielt at trimere blir merket av i resultatene. For 2023 er følgende med: Klæbu: Bjørn Rønningen, Melhus: Atle Pedersen, Gaula: Jon Røstum, Leik: Svein Olav Åmot og Orkanger: Anders Solstad. Leder i juryen 2023 Anders Solstad.


Oppstår løypefeil skal løypa annulleres, og alle løpere i berørt løype får 50 poeng for oppmøtet. Løpet blir godkjent uansett hvor mange løyper som blir berørt, alternativ kan arrangør få arrangere et nytt løp dersom det er mulig å finne egnet dato.


Klubbenes ledere skal påse at løpsleder, løypelegger og kontrollør følger anvisninger i veilederen.


POENGBEREGNING I LAGKAMPEN OG INDIVIDUELT 


Løypelegger og kontrollør skal ikke løpe i eget løp og det deles ikke ut arrangørpoeng.


Individuelt: 100 poeng til vinneren i hver løype og 50 poeng til løpere med løpstid på det dobbelte av vinneren i løypa, mens de mellomliggende løperne på resultatlista i løypa får en poengsum beregnet av en brøk med vinnertid og løpers tid.

Alle poenger avrundes nedover til heltall.

Eksempel: Ola vinner Blå løype på 43.15; Per løper på 50.30

  • Ola får: 100 poeng

  • Per får: 100-50 x (50.5-43.25)/43.25 = 92 poeng.

  • Fullførte som bruker 86.30 eller mer får 50 poeng


Minimum 50 poeng for alle fullførte løp. Nybegynnere som starter i løpet får 50 poeng, selv om de ikke får godkjent alle postene i løypa. Løpere i TRIM får 50 poeng. Løypelegger og kontrollør i individuelle løp skal ikke løpe i eget løp. Alle poengene summeres for alle tellende løp i lagkonkurransen.


Stafett: 300 poeng til vinnerlaget og 150 poeng til lag som har dobbel vinnertid eller mer, mens de mellomliggende lag får en poengsum beregnet av en brøk med vinnertid og løperens tid som i individuelt. Deltagere i individuelle løyper stafettdagen og løpere i diska lag som har godkjent løype får 50 poeng. Det er utarbeidet et egnet regneark til dette.Poengene legges inn i et eget «løp» i Brikkesys kalt StafettpoengLøpet «Stafettpoeng» har bare en klasse kalt Stafettpoeng og hvert lag legges inn med en løper hver kalt Leik Stafett, Børsa stafett osv. Sum poeng for alle løpere fra hvert lag stafettdagen, stafett og individuelt, legges til i løpsvinduet og lastes opp til brikkesys.no og legges deretter til i lagkampen med kortnavn Stafett.


RESULTATER

 • Resultater legges ut online under løpet om det er mulig. Ellers legges resultatene ut på brikkesys.no og poengberegning gjøres i Rankinglista og Lagkonkurransen derfra etter mal i BRIKKESYS-veilederen for karusellen https://www.brikkesys.no/usermanual/lopsinstruks/ogk.


PREMIERING

Ansvarlig lag for premieutdelinga sørger hvert år for å regne ut hvem som skal få premie.

Premieansvarlig 2023 er Orkanger. Det deles ut premier til deltagere i individuelle løp og stafetten som i sum tilsvarer startkontingenten som innbetales.


Lagkampen: Det kjempes om en pokal hvor ett lag må ha 3 års-seire for å få den. Se adm. oppsett. 4 ordinære løp og stafetten teller med i lagkampen 2022.


Individuell premiering:

 • Alle løpere D/H-16 som fullfører min. 3 løp i individuelle løp får sammenlagtpremiering.

 • Øvrige løpere kan få uttrekkspremier.


Stafett-premiering:

 • Det konkurreres om en pokal og det laget som først får tre napp (år) får pokalen til odel og eie.

 • Alle nybegynnere får individuelle premier i stafetten.


LØPSOPPLYSNINGER

I dokumentet Løpsopplysninger er det flere detaljer omkring terminliste, påmelding, kontingent, poengberegninger og premiering.